Статистик ахборотлар

Viloyat Sirdaryo
Tuman Boyovut
Markazi Boyovut  shaharcha
Tashkil topgan vaqti 05.04.1961y.
Umumiy maydoni,  km2 522,6 km2
Tumanga bo‘ysunuvchi shaharlar
Qishloq fuqarolari yig‘inlari soni
Mahalla fuqarolari yig‘inlari soni 39 ta
Qishloq aholi punktlari 63 ta
2022– yil 1 aprel  holatiga doimiy aholi soni, ming kishi 134,5
sh.j.: erkaklar 68,1
ayollar 66,4
Viloyat markazigacha bo‘lgan masofa, km 50  km
Chegaradosh viloyatlar Toshkent
Chegaradosh tumanlar Xovos, Guliston, Mirzaobod tumanlari va Guliston, Yangiyer hamda Shirin shaharlari  shaharlari

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

                                              (2022– yilning yanvar-mart oylarida)

  Jami Aholi jon boshiga
mlrd. so‘m 2021– yilning
yanvar-
martiga
nisbatan
foizda
ming so‘m 2021– yilning
yanvar-
martiga
nisbatan
foizda
Sanoat 136,0 101,0 1012,6 101,4
Iste’mol tovarlari 47,2 91,6 351,3 89,9
Asosiy kapitalga investitsiyalar 1362,3   548,3   10 143,8   538,5
Qurilish ishlari 21,8 99,5 162,0 97,7
Chakana tovar aylanmasi 45,2 143,9 336,8 141,3
Xizmatlar, jami 64,4 111,9 479,3 109,9

Tashqi savdo aylanmasi
(ming AQSH dollari)

  Tashqi savdo aylanmasi Eksport Import Saldo
2022- yilning yanvar-mart oylarida 9571,9 3885,7 5686,2 -1800,5

Boyovut tumanining Sirdaryo viloyati bilan solishtirma
asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari
(2022– yil yanvar-mart oylarida)

  Hajmi mlrd. so‘m 2021– yilning
yanvar-
martiga
nisbatan
foizda
Boyovut tumanining Sirdaryo viloyatida tutgan ulushi, %da
Sanoat mahsuloti 136,0 101,0 4,8
Iste’mol tovarlari 47,2 91,6 4,5
Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 1362,3 548,3 45,6
Qurilish ishlari 21,8 99,5 4,1
Yuk aylanmasi
 (mln. tn-km)
4,0 125,8 7,8
Yo‘lovchi aylanmasi
 (mln. yo‘lovchi-km)
61,3 103,9 10,6
Chakana tovar aylanmasi 45,2 143,9 4,9
Xizmatlar, jami 64,4 111,9 5,7
Tashqi savdo aylanmasi
 (ming AQSH doll)
9571,9 132,5 4,7
Eksport 3885,7 77,4 5,8
Import 5686,2 257,6 4,2

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning tahlili

  2022- yil yanvar–mart, mlrd. so‘m
O‘zbekiston Respublikasi Sirdaryo
viloyati
Boyovut      tumani
Sanoat 113990,2 2816,8 136,0
o‘sish sur’ati, foizda 105,7 113,7 101,0
Iste’mol tovarlari 36297,9 1057,0 47,2
o‘sish sur’ati, foizda 124,0 124,1 91,6
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 33474,3 1037,2 167,9
o‘sish sur’ati, foizda 102,8 104,1 103,1
Asosiy kapitalga investitsiyalar 51350,4 2989,8 1362,3
o‘sish sur’ati, foizda 129,5 227,4 548,3
Qurilish ishlari 24071,6 528,7 21,8
o‘sish sur’ati, foizda 106,3 84,0 99,5
Chakana tovar aylanmasi 59057,3 929,5 45,2
o‘sish sur’ati, foizda 110,8 103,5 143,9
Jami xizmatlar 73774,2 1137,2 64,4
o‘sish sur’ati, foizda 115,9 113,4 111,9
Eksport, mln. AQSH dollari 5772,7 66,7 3,9
o‘sish sur’ati, foizda 238,7 124,0 77,4
Import, mln. AQSH dollari 7383,1 136,4 5,7
o‘sish sur’ati, foizda 144,6 111,3 257,6

Boyovut tumani asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarida kichik biznes ulushi
(2022- yil yanvar-mart oylarida,foiz hisobida)

Sanoat Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi Investitsiya Qurilish ishlari Chakana tovar aylanmasi Jami
xizmat-lar
Eksport Import
95,8 100,0 99,1     100,0          62,3 53,3 58,2 73,9